. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Ministru Padome un Latvijas Republikas Ministru Padome. LV_LVA_F 270

Fondraži:
 • Ministru Padome, LV_LVA_I 0-01.002.1
 • Apakšfondi:
 • Latvijas PSR Ministru Padome, LV_LVA_F 270_A 1
 • Latvijas Republikas Ministru Padome, LV_LVA_F 270_A 2
 • Sērijas:
 • Lēmumi, LV_LVA_F 270_S1
 • Rīkojumi, LV_LVA_F 270_S2
 • LPSR Tautas komisāru padomes un LPSR Ministru padomes biroja sanāksmju protokoli un stenogrammas, LV_LVA_F 270_S3
 • LPSR Tautas komisāru padomes un LPSR Ministru Padomes un Latvijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas lēmumi, pievienotie dokumenti, LV_LVA_F 270_S4
 • Dokumenti par vietējo tautas deputātu padomju darba organizāciju, kontroli un vadību, padomju darbinieku sagatavošanu, izmaiņām administratīvi-teritoriālajā iedalījumā, LV_LVA_F 270_S5
 • Dokumenti par ministriju, resoru, valsts iestāžu un vietējo tautas deputātu padomju personāla struktūras un darba algas, tarifu, likmju izmaiņām, darba drošību, disciplīnu, sociālistisko sacensību, LV_LVA_F 270_S6
 • Dokumenti par valsts budžeta izpildi, ministriju, resoru, valsts iestāžu un vietējo tautas deputātu padomju finansiāli-saimniecisko darbību, LV_LVA_F 270_S7
 • Ministru Padomes grupu (nodaļu) dokumenti par tautas saimniecības nozaru attīstību, LV_LVA_F 270_S8
 • Ministru Padomes priekšsēdētāju (V.Lāča, J.Peives, V.Rubeņa) referāti, ziņojumi, raksti, sarakste., LV_LVA_F 270_S9
 • Lietu pārvaldes dokumenti, LV_LVA_F 270_S10
 • LPSR apriņķu un pilsētu partijas komiteju, apriņķu , pilsētu Izpildu Komiteju lēmumi un rīkojumi, LV_LVA_F 270_S11
 • Rajonu un pilsētu izpildu komiteju un partijas komiteju lēmumumu kopijas, LV_LVA_F 270_S11
 • Uzskaites saraksti:
 • Protokolu daļa,finansu daļa, komunālās saimniecības un kapitālās celtniecības daļa, transporta un sakaru daļa, kadru daļa, sekretariāts,grāmatvedība, LV_LVA_F270_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F270_US1s,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Protokolu daļa, finansu daļa, rūpniecības grupa, kadru daļa, transporta un sakaru daļa, grāmatvedība, LV_LVA_F270_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sapulču protokoli,direktīvie norādījumi, LV_LVA_F270_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F270_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāva dokumenti, LV_LVA_F270_US5p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Adiministratīvi-juridiskā daļa, LV_LVA_F270_US3a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Protokolu daļa,sekretariāti,rūpniecības,agrorūpniecisko nozaru,celtniecības, plānu,finansu,tirdzniecības,kultūras,transporta,sakaru,adiministratīvi juridiskā daļa, grāmatvedība,kanceleja, LV_LVA_F270_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F270_US3s,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepena zinātniski tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F270_US4s
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F270_US5s
 • Sevišķās lietvedības sektors, LV_LVA_F270_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vispārējās daļas protokolu sektors, LV_LVA_F270_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietvedības dokumenti ar atzīmi "dienesta vajadzībām", LV_LVA_F270_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • LPSR rajonu lauksaimniecības plānojumu shēmas,iedzīvotāju izvietojuma shēmas,reģionālās attīstības shēmas,skiču projekti u.c., LV_LVA_F270_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība - PSRS Ministru Padomes rīkojumi, LPSR un LR Ministru Padomes lēmumi un rīkojumi, sēžu protokoli, sarakste, sevišķi slepeno lietu iznīcināšanas akti u.c., LV_LVA_F270_US1c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība - PSRS un LPSR Ministru Padomes lēmumi un pielikumi pie tiem, izraksti no PSKP CK lēmumiem, PSRS valsts plāns 1956.- 1960.g.u.c., LV_LVA_F270_US2c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība - Informācijas un sakaru punkta darba plāni un atskaites, LPSR Ministru Padomes Lietu pārvaldes pavēles, sarakste ar PSRS ministrijām un uzņēmumiem (M-018, p/k A-7458 u.c.), slepeno dokumentu uzskaites žurnāls u.c., LV_LVA_F270_US3c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā zinātniski tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F270_US4c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība - LPSR Ministru Padomes informācijas datu kopsavilkuma kodifikatori par rūpniecību, civilo aizsardzību, bruņošanos, kara tehniku, lauksaimniecību, mežsaimniecību, finansēm u.c., metodiskie norādījumi, nolikumi, ziņojumi par izmaiņām ekspluatācijas dokumentos u.c., LV_LVA_F270_US5c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F270_US2s
 • Lēmumu projekti, priekšlikumi, sarakste par aktuāliem jautājumiem, politisko un ekonomisko attiecību, ārlietu, iekšlietu, valsts aizsardzības, tautsaimniecības attīstības, vēlēšanu u.c. jautājumi, LV_LVA_F270_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Dokumenti par LPSR TKP Lietu pārvaldes organizatoriski - instruējošās nodaļas dibināšanu (nolikums, štatu saraksts, tāmes u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L151
 • Dokumenti par Tautas deputātu padomju apriņķa pagaidu izpildkomiteju darba pārbaudēm (atskaites, ziņojumi, akti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L152
 • Dokumenti par Rēzeknes apriņķa pagaidu izpildkomiteju (lēmuma projekts, ziņojumi, ziņas), LV_LVA_F 270_A1_L153
 • Dokumenti par Rīgas apriņķa izpildkomitejām, LV_LVA_F 270_A1_L154
 • Sarakste ar apriņķu izpildkomitejām par organizatoriski - saimnieciskiem jautājumiem, LV_LVA_F 270_A1_L155
 • LPSR apriņķu un pagastu saraksti, LV_LVA_F 270_A1_L156
 • Dokumenti par Padomju valsts un tautas saimniecības orgānu atjaunošanu republikas apriņķos (ziņojumi, atskaites, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L157
 • Atskaite par LPSR TKP un LKP(b) CK lēmuma par zemi un lauksaimniecības produktu sagatavi izpildes darba organizāciju (dažos Rīgas apriņķa rajonos), LV_LVA_F 270_A1_L158
 • Ziņojumi par tautas komisariātu pārvalžu un izpildkomiteju darbu darbaļaužu sūdzību izskatīšanā, LV_LVA_F 270_A1_L159
 • Dokumenti par uzņēmumu, iestāžu un sabiedrību likvidāciju (bilance, budžeta projekts, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L160
 • Dokumenti par uzņēmumu un iestāžu organizēšanu (lēmumu projekti, protokoli, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L161
 • Dokumenti par uzņēmumu un iestāžu organizēšanu (ziņojumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L162
 • Nolikums par pastāvīgo LPSR pārstāvniecību PSRS TKP, LV_LVA_F 270_A1_L163
 • Nolikums par tautas komisariātiem un citām republikas organizācijām un iestādēm, LV_LVA_F 270_A1_L164
 • Nolikums par tautas komisariātiem un citām republikas organizācijām un iestādēm pārzinošām kultūras, izglītības un sporta jautājumus, LV_LVA_F 270_A1_L165
 • Dokumenti par tautas komisariātu pārvalžu u.c. iestāžu štatu sarakstu izmaiņām un apstiprināšanu (štatu saraksti, shēmas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L166
 • Dokumenti par tautas komisariātu pārvalžu u.c. iestāžu štatu sarakstu izmaiņām un apstiprināšanu (štatu saraksti, shēmas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L167
 • Dokumenti par Komunālās saimniecības tautas komisariātu štatu sarakstu apstiprināšanu (lēmumu projekti, štatu saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L168
 • Dokumenti par izpildkomiteju štatu sarakstu apstiprināšanu (lēmumu projekti, štatu saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L169
 • Ziņojums par LPSR padomju un saimniecisko kadru štata palielināšanu uz 1943.gada IV ceturksni un sarakste par darba algas jautājumiem Anotācija: štatu saraksts, LPSR Valsts mākslinieciskā ansambļa izdevumu tāme 1942.gada IV ceturksnim, LV_LVA_F 270_A1_L170
 • Augstākās Padomes LPSR TKD Lietu pārvaldes, LPSR TKD Valsts plāna komisijas, tautas komisariātu un izpildkomiteju operatīvo grupu štatu saraksts, LV_LVA_F 270_A1_L171
 • Dokumenti par tautas komisariātu, pārvalžu un izpildkomiteju štatu sarakstu izmaiņām un apstiprināšanu (štatu saraksti, tāmes, plāni u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L172
 • Dokumenti par tautas komisariātu, pārvalžu un izpildkomiteju štatu sarakstu izmaiņām un apstiprināšanu (štatu saraksti, tāmes, plāni u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L173
 • Dokumenti par darba likumdošanas ieviešanu un ievērošanu, bezdarbnieku darbiekārtošanu (lēmuma projekts, nolikums, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L174
 • Pārskats par LPSR Vissavienības pakļautības uzņēmumu un iestāžu darbinieku skaitu un darba algas fonda izmantošanu, LV_LVA_F 270_A1_L175
 • Dokumenti par LPSR TKP un LKP(b) CK 1940.gada 23.11. lēmuma par strādnieku un kalpotāju darba algas paaugstināšanu (pavēļu kopijas, ziņojumi u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L176
 • Dokumenti par LPSR TKP un LKP(b) CK 1940.gada 23.11. lēmuma par algas likmju noteikšanu strādniekiem un kalpotājiem, LV_LVA_F 270_A1_L177
 • Tautas komisāru pavēles un izpildkomiteju lēmumi par darba algas noteikšanu strādniekiem un kalpotājiem. Kopijas, LV_LVA_F 270_A1_L178
 • Darba tautas komisāra izziņas par darba algas aprēķināšanu, izmaksu un gabaldarba apmaksu uzņēmumos, LV_LVA_F 270_A1_L179
 • Darba tautas komisāra izziņas par darba algas aprēķināšanu, izmaksu un gabaldarba apmaksu uzņēmumos, LV_LVA_F 270_A1_L180
 • Nacionalizēto uzņēmumu "Elektra" un "Pēteris Bērziņš" arodbiedrību komiteju informācija par sociālistiskās sacensības organizēšanu, LV_LVA_F 270_A1_L181
 • Rīgas pilsētas uzņēmumu stahanoviešu un pirmrindnieku saraksti, LV_LVA_F 270_A1_L182
 • Statistiskās ziņas par Latvijas budžeta izpildi 1940.gadā , LV_LVA_F 270_A1_L183
 • LPSR Valsts budžets uz 1940.gada IV ceturksni. Projekts , LV_LVA_F 270_A1_L184
 • Dokumenti par LPSR Valsts budžeta izpildi 1940.gada IV ceturksnī (lēmumi, sarakste u.c.) , LV_LVA_F 270_A1_L185
 • Dokumenti par LPSR Valsts budžeta apspriedi 1941.gada I ceturksnim un 1941.gadam (budžeta projekti, izziņas, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L186
 • Dokumenti par Valsts ienākumu iekasēšanu no iedzīvotājiem 1941.gada I un II ceturksnī (ziņojumi, izziņas, kopsavilkumi u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L187
 • Dokumenti par PSRS TKP un Augstākās Padomes finansēšanu uz 1942.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L188
 • Finansu tautas komisariāta paskiaidrojuma raksts pie LPSR Valsts budžeta izpildes atskaites par 1944.gadu (kopijas), LV_LVA_F 270_A1_L189
 • LPSR 1944.gada Valsts budžeta kopsavilkums, sarakste ar tautas komisariātiem u.c. iestādēm par budžeta izdevumiem, LV_LVA_F 270_A1_L190
 • Dokumenti par LPSR TKP un LKP(b) CK lēmuma izpildi "Par graudu iepirkšanas un pārdošanas cenu noteikšanu, par veco parādu, zemnieku saimniecības nodokļu un nodevu dzēšanu un zemnieku saimniecības nekustamā īpašuma nodokļu palielināšanu 1940.gadā", LV_LVA_F 270_A1_L191
 • Dokumenti par PSRS Valsts bankas Republikas kantora plānu uz 1941.gada I - II ceturksni., LV_LVA_F 270_A1_L192
 • Sarakste ar PSRS TKP, Finansu tautas komisariātu par valsts aizsardzības fonda sadali, kultūras attīstību un dzīvokļu celtniecību republikā, LV_LVA_F 270_A1_L193
 • Sarakste ar PSRS TKP, tautas komisariātiem par par finansēšanas jautājumiem un jaunas kārtības ieviešanu valsts un kooperatīvo uzņēmumu kreditēšanā, LV_LVA_F 270_A1_L194
 • Sarakste ar PSRS TKP, tautas komisariātiem par par finansēšanas jautājumiem un jaunas kārtības ieviešanu valsts un cenu noteikšanu lauksaimniecības un rūpniecības produkcijai, LV_LVA_F 270_A1_L195
 • Sarakste ar PSRS TKP, tautas komisariātiem par par finansēšanas jautājumiem un jaunas kārtības ieviešanu valsts un cenu noteikšanu lauksaimniecības un rūpniecības produkcijai, LV_LVA_F 270_A1_L196
 • Sarakste ar PSRS TKP, tautas komisariātiem par par finansēšanas jautājumiem un jaunas kārtības ieviešanu valsts un cenu noteikšanu lauksaimniecības un rūpniecības produkcijai, LV_LVA_F 270_A1_L197
 • Sarakste ar PSRS TKP, tautas komisariātiem par par finansēšanas jautājumiem un jaunas kārtības ieviešanu valsts un cenu noteikšanu lauksaimniecības un rūpniecības produkcijai, LV_LVA_F 270_A1_L198
 • Ziņas par trešās piecgades Valsts aizņēmuma realizācijas gaitu (ceturtā gada izlaidums), LV_LVA_F 270_A1_L199
 • Saraksti par līdzekļu vākšanu kā palīdzību revolucionāru starptautiskajai sabiedrībai, LV_LVA_F 270_A1_L200
 • Akti par revīzijas veikšanu bijušā Latvijas prezidenta K.Ulmaņa sekretariātā, LV_LVA_F 270_A1_L201
 • Sarakste ar LPSR TKP sabiedrību likvidācijas komiteju, Finansu tautas komisariātu u.c. iestādēm par īpašuma atgriešanu, kas palika pēc vāciešu repatriācijas no Latvijas Anotācija: ir dokumenti par 1939.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L202
 • Dokumenti par naudas apgrozījuma stāvokli pēckara un okupācijas gados LPSR teritorijā (ziņojumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L203
 • Dokumenti par nodokļu ievākšanu no iedzīvotājiem (ziņojumi, izziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L204
 • PSRS TKP Ekonomiskās Padomes lēmumi par rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības attīstību, LV_LVA_F 270_A1_L205
 • Īss Latvijas tautas saimniecības apskats no 1913.-1941.gadam (neapliecinātas kopijas), LV_LVA_F 270_A1_L206
 • Dokumenti par republikas tautas saimniecības attīstības stāvokli (ziņas, kopsavilkumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L207
 • Dokumenti par republikas tautas saimniecības attīstības stāvokli un republikas kultūras, LV_LVA_F 270_A1_L208
 • Valsts plāna priekšsēdētāja vietas izpildītāja ziņojums "Par stāvokli LPSR tautas saimniecībā par 1941.gada maiju", sarakste ar PSRS TKP, savienoto republiku tautas komisariātiem par rūpniecības materiāltehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L209
 • Dokumenti par republikas tautas saimniecības atjaunošanu un stāvokli (atskaites, izziņas, informācija u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L210
 • Dokumenti par republikas tautas saimniecības atjaunošanu un stāvokli (ziņojumi, plāni, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L211
 • Dokumenti par republikas tautas saimniecības, kultūras un veselības aizsardzības stāvokli un attīstību (atskaites, ziņojumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L212
 • Ziņas par republikas tautas saimniecības un kultūras atjaunošanu, LV_LVA_F 270_A1_L213
 • Ziņas par rūpniecības uzņēmumu atjaunošanu un palaišanu uz 1944.gada 1.decembri, LV_LVA_F 270_A1_L214
 • Ziņas par VKP(b) CK XVIII konferences lēmumu izpildi ( par 1940.gada I ceturkšņa plāna izpildi un uzdevumiem uz 1941.gadu), ko veic Vietējās un meža rūpniecības tautas komisariāti, LV_LVA_F 270_A1_L215
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP lēmumu izpildi par kvalificētu kadru atlasi un 464.rūpniecības celtniecību, LV_LVA_F 270_A1_L216
 • Dokumenti par PSRS TKP lēmuma projekta apspriedi "Par mazas jaudas hidroturbīnu ražošanas attīstību" (lēmuma projekts, slēdzieni u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L217
 • Vieglās rūpniecības tautas komisariātu saimnieciskā aktīva apspriedes stenogramma par vieglās rūpniecības darba rezultātiem 1941.gada I ceturksnī, LV_LVA_F 270_A1_L218
 • Vieglās rūpniecības tautas komisariātu saimnieciskā aktīva apspriedes stenogramma par tekstilrūpniecības darba rezultātiem 1940.gada IV ceturksnī un izdevumiem uz 1941.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L219
 • Vieglās un meža rūpniecības tautas komisariātu ražošanas plāni uz 1941.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L220
 • Vietējās rūpniecības tautas komisariātu ražošanas - tehniskās daļas referenta ziņojums par Liepājas pilsētas ražošanas kombināta un arteļu darba pārbaudi, LV_LVA_F 270_A1_L221
 • Dokumenti par vietējās rūpniecības un pārtikas tautas komisariātu darbu (lēmumu projekts, ziņojums, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L222
 • Dokumenti par republikas zivsaimniecības stāvokli un attīstību (štatu saraksti, izziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L223
 • Ziņas par amatnieku uzņēmumu darbu, LV_LVA_F 270_A1_L224
 • Ziņas par amatnieku uzņēmumu darbu, LV_LVA_F 270_A1_L225
 • Ziņas par amatnieku uzņēmumu darbu, LV_LVA_F 270_A1_L226
 • LPSR amatnieku uzņēmumu saraksti, LV_LVA_F 270_A1_L227
 • Dokumenti par rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju (ziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L228
 • Dokumenti par rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju (ziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L229
 • Dokumenti par rūpniecības un transporta uzņēmumu nacionalizāciju (lēmumu projekti, protokoli, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L230
 • Dokumenti par rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju (izziņas, akti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L231
 • Dokumenti par rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju (izziņas, akti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L232
 • Dokumenti par rūpniecības un komunālo uzņēmumu nacionalizāciju (izziņas, akti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L233
 • Dokumenti par rūpniecības un komunālo uzņēmumu nacionalizāciju (izziņas, akti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L234
 • Jelgavas pilsētas pagaidu izpildkomitejas priekšsēdētāja ziņojums par mazo privātuzņēmumu nacionalizāciju, LV_LVA_F 270_A1_L235
 • Dokumenti par nacionalizēto uzņēmumu nodošanu tautas komisariātiem (lēmumu projekti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L236
 • 1941.gada 7.aprīļa LPSR TKP apspriežu protokols un sarakste ar padomju un republikāniskajiem tautas komisariātiem par republikas uzņēmumu materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L237
 • Sarakste ar PSRS TDK, tautas komisariātiem u.c. iestādēm par republikas uzņēmumu materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L238
 • Sarakste ar PSRS TDK, tautas komisariātiem u.c. iestādēm par republikas uzņēmumu materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L239
 • Sarakste ar PSRS TDK, tautas komisariātiem u.c. iestādēm par republikas uzņēmumu materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L240
 • Sarakste ar PSRS TDK, tautas komisariātiem u.c. iestādēm par iekārtu ievešanu no ārzemēm republikas rūpniecības uzņēmumiem, LV_LVA_F 270_A1_L241
 • Dokumenti par LPSR dabas bagātību pētniecības organizāciju (plāni, shēmas, izziņas u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L242
 • Sarakste par izgudrošanas un racionalizācijas jautājumiem, LV_LVA_F 270_A1_L243
 • Meža rūpniecības tautas komisāra ziņojums un īss apskats par tautas komisariāta darbu, LV_LVA_F 270_A1_L244
 • Sarakste ar meža rūpniecības tautas komisariātu, meža saimniecības pārvaldi u.c. iestādēm par mežu cenu noteikšanu, meža materiālu iekraušanas un izkraušanas u.c. meža saimniecības jautājumiem, LV_LVA_F 270_A1_L245
 • Dokumenti par celtniecības jautājumiem (instrukcija, paskaidrojuma raksts, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L246
 • Dokumenti par celtniecības jautājumiem (instrukcija, paskaidrojuma raksts, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L247
 • Dokumenti par kapitālās celtniecības finansēšanu (ziņojumi, kopsavilkumi, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L248
 • Dokumenti par Ķeguma elektrostacijas celtniecību (protokols, ziņojums, akts, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L249
 • Valsts plāna priekšsēdētāja paskaidrojuma raksts pie LPSR kapitālās celtniecības un rūpnieciskās produkcijas plāna, LV_LVA_F 270_A1_L250
 • Dokumenti par Komunālās saimniecības tautas komisariāta un tā sistēmas darbu par 1941.gada I ceturksni (lēmuma projekts, ziņojums, referāts), LV_LVA_F 270_A1_L251
 • Liepājas pilsētas izpildkomitejas komunālās saimniecības iestāžu darba pārbaudes akts, LV_LVA_F 270_A1_L252
 • Iedzīvotāju kopsapulču protokoli par namu komiteju vēlēšanām (Rīgas pilsēta), LV_LVA_F 270_A1_L253
 • Dokumenti par dekoratīvo augu un augļu - ogu audzētavu, dārzniecību, zivsaimniecības biedrības "Carnikava" un privāto māju nacionalizāciju (dekrētu projekti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L254
 • Sarakste par ēku nacionalizāciju, LV_LVA_F 270_A1_L255
 • Sarakste par ēku nacionalizāciju, LV_LVA_F 270_A1_L256
 • Sarakste par ēku nacionalizāciju un nacionalizēto ēku nodošanu uzņēmumiem un iestādēm, LV_LVA_F 270_A1_L257
 • Sarakste par ēku nacionalizāciju un nacionalizēto ēku nodošanu uzņēmumiem un iestādēm, LV_LVA_F 270_A1_L258
 • Sarakste par zemes gabalu piešķiršanu, telpu ierādīšanu iestādēm un par citiem komunālās saimniecības jautājumiem, LV_LVA_F 270_A1_L259
 • Sarakste par telpu ierādīšanu iestādēm un kara daļām, LV_LVA_F 270_A1_L260
 • Sarakste par telpu atgriešanu un nodošanu uzņēmumiem un iestādēm, LV_LVA_F 270_A1_L261
 • Akciju sabiedrības "Vairogs" atskaite par vieglo automobīļu ražošanas pasūtījumu izpildi, LV_LVA_F 270_A1_L262
 • Nacionalizēto un tautas komisariātu rīcībā un tās sistēmā esošo automašīnu saraksts, LV_LVA_F 270_A1_L263
 • Sarakste ar PSRS Ceļu satiksmes tautas komisariātu, republikāniskajiem tautas komisariātiem u.c. iestādēm par atlaižu piešķiršanu dzelzceļa un autobusu braucieniem, par dzelzceļa preču sūtījumu piegādes sakārtošanu, LV_LVA_F 270_A1_L264
 • Dokumenti par Liepājas dzelzceļa mezgla darbu (protokoli, atskaites, ziņojumi u.c), LV_LVA_F 270_A1_L265
 • Dokumenti par kuģniecības uzņēmumu un kuģu nacionalizāciju (ziņojumi, akti, sarakste u.c), LV_LVA_F 270_A1_L266
 • Dokumenti par hidrometeoroloģiskā dienesta pārvaldes organizāciju (lēmuma projekts, protokols, aprēķini u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L267
 • Dokumenti par republikas ceļu tīkla stāvokli un uzlabošanas pasākumiem (lēmums, izziņa, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L268
 • LPSR lauksaimniecības attīstības plāns uz 1941.gadu (neapliecināta kopija), LV_LVA_F 270_A1_L269
 • Dokumenti par republikas lauksaimniecīas stāvokli un attīstību (ziņojumi, izziņas, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L270
 • Dokumenti par republikas lauksaimniecīas stāvokli un attīstību (ziņojumi, izziņas, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L271
 • Sarakste ar Zemkopības tautas komisariātu par Valsts zemes bankas zemes īpašuma likvidāciju, LV_LVA_F 270_A1_L272
 • Ziņas par zemes aršanas un ražas novākšanas gaitu LPSR apriņķos, LV_LVA_F 270_A1_L273
 • Statistiskie dati par sējumu platību, apmēriem, lopu ganāmpulka palielināšanu, sēklu un minerālmēslu sagatavošanu Daugavpils apriņķī, LV_LVA_F 270_A1_L274
 • Statistiskie dati par ziemāju sēju republikā, par mašīnu - zirgu nomas punktu iekārtošanu Rēzeknes apriņķī, LV_LVA_F 270_A1_L275
 • Ludzas, Madonas un Tukuma apriņķu lauksaimniecības skolu ekonomiskās izziņas (nepliecinātas kopijas), LV_LVA_F 270_A1_L276
 • Dokumenti par republikas lauksaimniecības atjaunošanu un attīstību (ziņojumi, ziņas, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L277
 • Dokumenti par zemes reformas veikšanas gaitu (ziņojums, izziņa, referāts, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L278
 • Dokumenti par mašīnu - zirgu nomas punktu organizēšanu uz nacionalizēto kulaku saimniecību bāzes (ztskaites, ziņojumi, ziņas u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L279
 • Dokumenti par mašīnu - zirgu nomas punktu organizēšanu uz nacionalizēto kulaku saimniecību bāzes (ztskaites, ziņojumi, ziņas u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L280
 • Dokumenti par republikas lopkopības attīstību (lēmumu projekti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L281
 • Dokumenti par republikas lopkopības attīstību (lēmumu projekti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L282
 • Ziņojums par republikas lopkopības darbinieku sociālistisko sacensību (neapliecināta kopija), LV_LVA_F 270_A1_L283
 • Dokumenti par dārzkopība un augļkopības jautājumiem (dekrēta projekts, izziņa, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L284
 • Dokumenti par linu iepirkšanu un sagatavi(saraksti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L285
 • Ziņas par lauksaimniecības produktu plāna izpildi. Galvenie lauksaimniecības plāna rādītāji uz 1945.gadu republikas apriņķos, LV_LVA_F 270_A1_L286
 • Dokumenti par lauksaimniecības produktu iepirkumiem un sagādi (lēmumu projekti, izziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L287
 • Dokumenti par LPSR palīgsaimniecību darbu (rīkojumi, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L288
 • Dokumenti par individuālo un kolektīvo dārzkopību attīstību, par republikas uzņēmumu un iestāžu palīgsaimniecību organizēšanu, LV_LVA_F 270_A1_L289
 • Dokumenti par republikas tirdzniecības stāvolki un attīstību (referāts, ziņojumi, izziņas u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L290
 • Dokumenti par republikas tirdzniecības stāvolki un attīstību (referāts, ziņojumi, izziņas u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L291
 • Dokumenti par tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju (saraksti, iesniegumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L292
 • Dokumenti par cenu noregulēšanu plaša patēriņa precēm (lēmumu projekti, ziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L293
 • Dokumenti par dārgmetālu iedalīšanu rūpniecības uzņēmumiem (iesniegumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L294
 • Sarakste ar PSRS Ārējās tirdzniecības tautas komisariātu un LPSR Vieglās rūpniecības tautas komisariātu par izejvielu iepirkšanu ādas rūpniecībai no Turcijas firmas "Akif" un tekstilrūpniecības produkcijas eksportu, LV_LVA_F 270_A1_L295
 • Dokumenti par republikas tautas izglītības stāvokli un attīstību (plāni, titulsaraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L296
 • Statistiskās ziņas par skolēnu skaitu vidējās, vidējās - speciālajās un augstākajās mācību iestādēs, LV_LVA_F 270_A1_L297
 • Sarakste par mācību telpu celtniecību, remontu un nodošanu, par eksponātu nosūtīšanu uz PSRS tautas muzeju un citiem kultūras un izglītības jautājumiem, LV_LVA_F 270_A1_L298
 • Sarakste ar Izglītības tautas komisariātu par latviešu valodas pareizrakstības komisijas izveidošanu pie LPSR Izglītības tautas komisariāta, LV_LVA_F 270_A1_L299
 • Dokumenti par filmu ražošanas organizāciju republikā (lēmums, shēma, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L300
 • Akts par LPSR mākslas filmu kinostudijas nodošanu PSRS TKP kinomatogrāfijas lietu komitejas rīcībā, LV_LVA_F 270_A1_L301
 • Tautas komisariātu, pārvalžu u.c. iestāžu iesniegumi uz ārzemju izdevniecību grāmatām un žurnāliem, LV_LVA_F 270_A1_L302
 • Dokumenti par LPSR Valsts mākslinieciskā ansambļa darbību (ziņojums, izziņa, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L303
 • Dokumenti par LPSR Valsts mākslinieciskā ansambļa darbību (ziņojums, izziņa, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L304
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par apbalvošanu, goda nosaukuma piešķiršanu Latvijas zinātnes un kultūras darbiniekiem. Kopijas, LV_LVA_F 270_A1_L305
 • Dokumenti par republikas tautas izglītības, poligrāfiskās rūpniecības, fizkultūras un sporta atjaunošanu un attīstību (atskaites, ziņojumi, izziņas u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L306
 • Atskaite par Rīgas pilsētas tautas izglītības nodaļas darbību 1944.gada IV ceturksnī (neapliecināta kopija) Anotācija: ziņas par komjaunatnes un pionieru organizācijām Rīgā 1941.-1944.gados, par Rīgas komjaunatni Lielā Tēvijas kara laikā, LV_LVA_F 270_A1_L307
 • Ziņojumi par LPSR Vēstures muzeja un centrālās bibliotēkas stāvokli. LPSR Teātru biedrības statūti un tāme., LV_LVA_F 270_A1_L308
 • Dokumenti par veselības aizsardzības stāvokli republikā (paskaidrojuma raksti, akti, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L309
 • Dokumenti par sociālās nodrošināšanas stāvokli republikā (lēmumu projekti, ziņojumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L310
 • Dokumenti par valsts pabalstu piešķiršanu daudzbērnu mātēm (instrukcijas, iesniegumi, sarakste), LV_LVA_F 270_A1_L311
 • Sarakste ar Sociālās nodrošināšanas tautas komisariātiem un pilsoņiem par personālo pensiju piešķiršanu, LV_LVA_F 270_A1_L312
 • Strādnieku un kalpotāju sapulču protokoli par strādnieku komiteju ievēlēšanu uzņēmumos, LV_LVA_F 270_A1_L313
 • Strādnieku un valsts pilnvaroto un komisāru ievēlēšanu uzņēmumos, LV_LVA_F 270_A1_L314
 • Dokumenti par kadru atlasi, komplektēšanu un sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (protokols, plāni, atskaite, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L315
 • Sarakste ar PSRS TKP, LPSR Republikānisko darba rezervju pārvaldi u.c. iestādēm par kadru sagatavošanu fabrikas - rūpnīcas apmācības sistēmā, LV_LVA_F 270_A1_L316
 • Apriņķu un pilsētas vecāko saraksti. Kopijas, LV_LVA_F 270_A1_L317
 • Dokumenti par kadru atlasi, komplektēšanu un sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (ziņojumi, saraksti, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L318
 • Tautas komisariātu un pārvalžu atskaites par darbu un kadriem, LV_LVA_F 270_A1_L319
 • Dokumenti par darba spēka mobilizāciju republikas tautsaimniecības atjaunošanai (izziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L320
 • Dokumenti par darba spēka mobilizāciju republikas tautsaimniecības atjaunošanai (izziņas, sarakste u.c.) - 1.sējums, LV_LVA_F 270_A1_L321
 • Dokumenti par darba spēka mobilizāciju republikas tautsaimniecības atjaunošanai (izziņas, sarakste u.c.) - 2.sējums, LV_LVA_F 270_A1_L322
 • Dokumenti par Ārkārtējās komisijas darbu zaudējumu izmeklēšanā, ko sagādāja vācu - fašistiekie iebrucēji (ziņojums, izziņas, sarakste) Anotācija: 1.nakts aviācijas bombardēšanas Režicu pulka komandiera ziņojums par pulka karadarbību uz 1944.gada 20.oktobri, LV_LVA_F 270_A1_L323
 • Akts par LKP(b) CK, TKP un LPSR Augstākās Padomes Prezidija ēku atmīnēšanu. Ziņojums par trofejas akmeņogļu daudzumu republikas uzņēmumos, LV_LVA_F 270_A1_L324
 • Sarakste ar Sarkanās Armijas karavīru Torosjaka Š.L.un Sokurova V.A., kuri krita kaujās par Latvijas atbrīvošanu, vecākiem par viņu kapa meklēšanu un apsargāšanu, LV_LVA_F 270_A1_L325
 • LPSR TKP Priekšsēdētāja V.T.Lāča ziņojumi, uzstāšanās un panti., LV_LVA_F 270_A1_L326
 • PSRS TKP LPSR TKP pastāvīgā pārstāvja ziņojumi LPSR TKP Priekšsēdētājam b. V.T.Lācim, LV_LVA_F 270_A1_L327
 • LPSR TKP Lietu pārvaldes ziņojums par sekretariāta darbu, LV_LVA_F 270_A1_L328
 • Dokumenti par Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 23.gadadienas svinēšanas sagatavošanu, Padomju valsts nodibināšanas Armēnijā, Kazahijas PSR un Dagestānas APSR 20.gadadienu (saraksti, apliecības, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L329
 • Apsveikuma telegrammas un vēstules b.V.T.Lācim sakarā ar viņa ievēlēšanu par LPSR TKP Priekšsēdētāju, LV_LVA_F 270_A1_L330
 • Apsveikuma telegrammas un vēstules b.V.T.Lācim sakarā ar viņa ievēlēšanu par LPSR TKP Priekšsēdētāju, LV_LVA_F 270_A1_L331
 • LPSR TKP Priekšsēdētāja b.V.T.Lāča sarakste ar sabiedriskām organizācijām, uzņēmumu kolektīviem un lasītājiem, LV_LVA_F 270_A1_L332
 • Pilsoņu iesniegumi par iekārtošanos darbā un materiālās palīdzības sniegšanu, LV_LVA_F 270_A1_L333
 • Pilsoņu iesniegumi par spirtoto dzērienu pārdošanas samazināšanu, LV_LVA_F 270_A1_L334
 • Līdzjūtība b. V.T.Lācim sakarā ar dēla nāvi, LV_LVA_F 270_A1_L335
 • Apsveikuma telegrammas un vēstules sakarā ar revolūcijas svētkiem un Sarkanās Armijas panākumiem Lielā Tēvijas kara frontēs, LV_LVA_F 270_A1_L336
 • Apsveikuma telegrammas un vēstules sakarā ar revolūcijas svētkiem un Sarkanās Armijas panākumiem Lielā Tēvijas kara frontēs un sakarā ar Rīgas pilsētas atbrīvošanu no vācu - fašistiskajiem iebrucējiem, LV_LVA_F 270_A1_L337
 • PSRS TKP Priekšsēdētāja b. V.T.Lāča sarakste par tiesiskiem jautājumiem un katoļu baznīcas īpašuma stāvokli, LV_LVA_F 270_A1_L338
 • Rīgas prefektūras un apriņķu priekšnieka ziņojums par Latvijas politisko stāvokli uz 1940.gada 20.-24.jūniju. Bijušo buržuāzisko iestāžu darbinieku iesniegumi par darba iespējām padomju valsts iestādēs, LV_LVA_F 270_A1_L339
 • Rīgas prefektūras un apriņķu priekšnieka ziņojums par Latvijas politisko stāvokli uz 1940.gada 21.-22. un 23.jūniju. Bijušo buržuāzisko iestāžu darbinieku iesniegumi par darba iespējām padomju valsts iestādēs, LV_LVA_F 270_A1_L340
 • Tautas komisariātu un pārvalžu informācija par LPSR TKP lēmumu izpildi, LV_LVA_F 270_A1_L341
 • TKP priekšsēdētāja vietnieka b. Deglava piezīmes PSRS militārās ģeoloģiski - ģeogrāfiskās rokasgrāmatas rokrakstam, LV_LVA_F 270_A1_L342
 • Dokumenti par LPSR TKP un LKP(b) CK lēmumu, LPSR TKP lēmumu un rīkojumu izpioldi (ziņojumi, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L343
 • LPSR TKP, tās nodaļu, tautas komisariātu, pārvalžu un izpildkomiteju darba plāni, LV_LVA_F 270_A1_L344
 • LPSR TKP štatu saraksts uz 1941.gada I ceturksni, LV_LVA_F 270_A1_L345
 • Dokumenti par LPSR TKP Lietu pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu štatu saraksta izmaiņām un apstiprināšanu uz 1941.-1946.gadu (štatu saraksti, tāmes, izziņas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L346
 • LPSR Pastāvīgās pārstāvniecības Maskavā štatu saraksts un 1944.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L346
 • LPSR Pastāvīgās pārstāvniecības atskaites par 1942.gadu un 1943.gada I ceturksni, LV_LVA_F 270_A1_L347
 • LPSR TKP Lietu pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu gada un ceturkšņa atskaites par 1943.-1944.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L348
 • Atskaites, izziņas, parādraksti u.c. attaisnojoši dokumenti par naudu, kas iztērēta Valdības un iedzīvotāju evakuēšanā no LPSR - 1.sējums, LV_LVA_F 270_A1_L349
 • Atskaites, izziņas, parādraksti u.c. attaisnojoši dokumenti par naudu, kas iztērēta Valdības un iedzīvotāju evakuēšanā no LPSR - 2.sējums, LV_LVA_F 270_A1_L350
 • LPSR TKP Valdības grupas (Kirovā) finansu atskaites par 1941.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L351
 • LPSR TKP Valdības grupas (Kirovā) finansu atskaites par 1942.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L352
 • LPSR TKP Valdības grupas (Kirovā) finansu atskaites par 1943.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L353
 • Dokumenti par bijušo PSRS Politiskās pārstāvniecības Latvijā māju nodošanu PSRS TKP un VKP(b) CK Pilnvarotajam (akts, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L354
 • PSRS TKP LPSR Pastāvīgās pārstāvniecības finansu darbības un revīzijas lietu pieņemšanas - nodošanas akts, LV_LVA_F 270_A1_L355
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP pilnvaroto darbību (atskaite, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L356
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP pilnvaroto darbību (atskaite, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L357
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP pilnvaroto darbību (atskaite, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L358
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP pilnvaroto darbību (atskaite, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L359
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP pilnvaroto darbību (atskaite, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L360
 • Dokumenti par LKP(b) CK un LPSR TKP pilnvaroto darbību (atskaite, instrukcijas, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L361
 • Dokumenti par Pilnvaroto sapulču sagatavošanu un rīkošanu (protokols, plāns, norādījumi), LV_LVA_F 270_A1_L362
 • Instrukcijas, vēstules, norādījumi Pilnvarotajiem par politiskās audzināšanas darba organizēšanu, iesaukšanu Latviešu strēlnieku divīzijā, materiālās palīdzības sniegšanu u.c. jautājumiem darbam ar evakuētajiem, LV_LVA_F 270_A1_L363
 • Instrukcijas, vēstules, norādījumi Pilnvarotajiem par politiskās audzināšanas darba organizēšanu, iesaukšanu Latviešu strēlnieku divīzijā, materiālās palīdzības sniegšanu u.c. jautājumiem darbam ar evakuētajiem un līdzekļu vākšanu tanku kolonnas "Latvijas strēlnieks" būvniecībai, LV_LVA_F 270_A1_L364
 • Instrukcijas, vēstules, norādījumi Pilnvarotajiem par politiskās audzināšanas darba organizēšanu, iesaukšanu Latviešu strēlnieku divīzijā, materiālās palīdzības sniegšanu u.c. jautājumiem darbam ar evakuētajiem un līdzekļu vākšanu tanku kolonnas "Latvijas strēlnieks" būvniecībai, LV_LVA_F 270_A1_L365
 • Instrukcijas, vēstules, norādījumi Čkalovas apgabala Pilnvarotajiem par evakuēto darba organizāciju, LV_LVA_F 270_A1_L366
 • Instrukcijas, vēstules, norādījumi Čkalovas apgabala Pilnvarotajiem par evakuēto darba organizāciju, LV_LVA_F 270_A1_L367
 • Pilsoņu iesniegumi par ieskaitīšanu Latviešu strēlnieku divīzijā, LV_LVA_F 270_A1_L368
 • Dokumenti par ieskaitīšanu Latviešu strēlnieku divīzijā, par atbildīgo darbinieku iesaukšanas termiņa atlikšanu (raksturojumi, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L369
 • Sarakste par iesaukšanu Latviešu strēlnieku divīzijā un pensiju noteikšanu militāro personu ģimenēm. Anotācija: 43. Latviešu strēlnieku divīzijas gvardes komandiera vēstule par komjaunietes Olgas Musinas varoņdarbu, LV_LVA_F 270_A1_L370
 • Dokumenti par iesaukšanas termiņu atlikšanu atbildīgiem darbiniekiem (raksturojums, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L371
 • Dokumenti par līdzekļu vākšanu tanku kolonnas un kara lidmašīnu "Latvijas strēlnieks" būvniecībai, Latviešu strēlnieku divīzījas karavīru dāvanām (atskaites, saraksti, vēstules u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L372
 • Dokumenti par līdzekļu vākšanu tanku kolonnas un kara lidmašīnu "Latvijas strēlnieks" būvniecībai, Latviešu strēlnieku divīzījas karavīru dāvanām (atskaites, saraksti, vēstules u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L373
 • Dokumenti par līdzekļu vākšanu tanku kolonnas un kara lidmašīnu "Latvijas strēlnieks" būvniecībai, Latviešu strēlnieku divīzījas karavīru dāvanām (atskaites, saraksti, vēstules u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L374
 • Sarakste par politiskās audzināšanas darba organizēšanu, darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu u.c. jautājumiem darbam ar evakuētiem, LV_LVA_F 270_A1_L375
 • Sarakste par politiskās audzināšanas darba organizēšanu, darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu u.c. jautājumiem darbam ar evakuētiem uz Kirova apgabalu, LV_LVA_F 270_A1_L376
 • Izziņas, iesniegumi, vēstules par ieskaitīšanu Latviešu strēnieku divīzijā, par darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem uz Kirova apgabalu, LV_LVA_F 270_A1_L377
 • Izziņas, iesniegumi, vēstules par ieskaitīšanu Latviešu strēnieku divīzijā, par darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem uz Tadžikijas PSR, LV_LVA_F 270_A1_L378
 • Izziņas, iesniegumi, vēstules par ieskaitīšanu Latviešu strēnieku divīzijā, par darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem uz Čkalova apgabalu, LV_LVA_F 270_A1_L379
 • Izziņas, iesniegumi, vēstules par ieskaitīšanu Latviešu strēnieku divīzijā, par darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem uz Čkalova apgabalu, LV_LVA_F 270_A1_L380
 • Sarakste par darbiekārtošanu, materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem uz Čkalova apgabalu, LV_LVA_F 270_A1_L381
 • Dokumenti par bērnu namu organizēšanu un materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem bērniem no Latvijas, LV_LVA_F 270_A1_L382
 • Dokumenti par bērnu namu darbu un materiālās palīdzības sniegšanu evakuētiem bērniem no Latvijas, LV_LVA_F 270_A1_L383
 • Dokumenti par kadru sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (direktīvās vēstules, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L384
 • Dokumenti par kadru sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (direktīvās vēstules, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L385
 • Dokumenti par kadru sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (direktīvās vēstules, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L386
 • Dokumenti par kadru sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (direktīvās vēstules, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L387
 • Dokumenti par kadru sagatavošanu republikas tautas saimniecībai (direktīvās vēstules, saraksti u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L388
 • Sarakste par skolēnu komplektēšanu traktoristu kursos, LV_LVA_F 270_A1_L389
 • Dokumenti par PSRS Veselības aizsardzības tautas komisariāta Tirļanas (Baškīrijas APSR) speciālās medicīnas māsu skolas darbu (ziņojumi, akts, sarakste u.c.), LV_LVA_F 270_A1_L390
 • Sarakste par skolēnu komplektēšanu medicīnas māsu skolām, LV_LVA_F 270_A1_L391
 • Uz Kirova un Svardlova apgabalu evakuēto vienību sapulču protokoli, LV_LVA_F 270_A1_L392
 • Evakuēto vēstules par viņu radinieku meklēšanu, LV_LVA_F 270_A1_L393
 • Sarakste ar evakuētajiem par viņu radinieku meklēšanu, LV_LVA_F 270_A1_L394
 • Sarakste par Latvijas pilsoņu evakuāciju no Kazahijas PSR, LV_LVA_F 270_A1_L395
 • Pilnvaroto atskaites par 1941.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L396
 • Pilnvaroto atskaites par Kirova apgabalu 1942.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L397
 • Pilnvaroto atskaites par Kirova apgabalu 1943.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L398
 • Pilnvaroto atskaites par Novosibirskas, Omskas, Ķemerovas apgabaliem par 1943.gada februāri - novembri, LV_LVA_F 270_A1_L399
 • LPSR TKP Lietu pārvaldes fonda dokumentālo materiālu pārstrādātie apraksti, LV_LVA_F 270_A1_L400
 • Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes (TKP) lēmumi, LV_LVA_F 270_A1_L401
 • LPSR TKP lēmumi un izraksts no LPSR TKP sašaurinātās sēdes protokols, LV_LVA_F 270_A1_L402
 • PSRS TKP un Viskrievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas lēmumi par 1941.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L403
 • LPSR TKP sašaurinātās sēdes lēmumu projekti, LV_LVA_F 270_A1_L404
 • Lēmumu projekti.LPSR TKP sašaurinātās sēdes lēmumi un sarakste ar TKP un citām organizācijām, LV_LVA_F 270_A1_L405
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Pagaidu prezidija dekrēta projekts par tirdzniecības uzņēmumu papildus nacionalizāciju un ziņojums par patreizējā perioda galvenajiem jautājumiem Latvijas PSR, LV_LVA_F 270_A1_L406
 • Sarakste par 1941.gada 21.janvārī notikušās Latvijas PSR TKP sašaurinātās sēdes protokola jautājumiem (ar Baltijas kara apgabala Kara padomi, Valsts izdevniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes priekšnieku Niedri, Baltijas kara apgabalu, LPSR kara komisariātiem, Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālo komiteju), LV_LVA_F 270_A1_L407
 • LPSR TKP iekšējās kārtības slepenie rīkojumi par 1942.gadu, LV_LVA_F 270_A1_L408
 • Akti par Ārlietu ministrijas arhīva nodošanu, LV_LVA_F 270_A1_L409
 • Sarakste ar PSRS Ārējās tirdzniecības Tautas komisariātu, LPSR Pārtikas rūpniecības Tautas komisariātu uc. par nacionalizēto uzņēmumu pārstāvniecību un aģentūru darbību ārzemēs, par ugunsdrošības uzlabošanu, noliktavu stāvokli u.c., LV_LVA_F 270_A1_L410
 • Mobilizācijas fondu sarakste un LPSR TKP lēmumu projekti, LV_LVA_F 270_A1_L411
 • Pretenziju materiāli un materiāli par Sarkanās Armijas karaspēka daļu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, LV_LVA_F 270_A1_L412
 • Latvijas Tautas Armijas likvidācijas komisijas materiāli (protokoli), LV_LVA_F 270_A1_L413
 • Materiāli par Latvijas Tautas armijas likvidācijas komisijas darbību, LV_LVA_F 270_A1_L414
 • Materiāli par ugunsdrošības stāvokli un ugunsdrošibas pasākumiem, LV_LVA_F 270_A1_L415
 • Izziņa par Valsts kontroles tautas komisariāta darbu, sarakste par materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L416
 • Sarakste ar apriņķu un pilsētu izpildu komitejām, LV_LVA_F 270_A1_L417
 • Materiāli par rūpnīcas Nr.464 celtniecību, LV_LVA_F 270_A1_L418
 • Sarakste ar PSRS TKP Valsts Plāna komisiju par materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L419
 • Sarakste ar LPSR Vietējās rūpniecības tautas komisariātu u.c. par rūpniecības uzņēmumu ēku, noliktavu un iekārtu saņemšanu - nodošanu, LV_LVA_F 270_A1_L420
 • Sarakste ar PSRS Ekonomisko padomi par materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L421
 • Sarakste ar Latvijas PSR Valsts Plāna komisiju par materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L422
 • Sarakste ar PSRS iestādēm un uzņēmumiem par materiāli - tehnisko apgādi, LV_LVA_F 270_A1_L423
 • Sarakste ar LPSR Zemkopības tautas komisariātu par kažokzvēru audzēšanas fermu nacionalizāciju, LV_LVA_F 270_A1_L424
 • Ziņas par vadošajiem darbiniekiem Latvijas PSR, LV_LVA_F 270_A1_L425
 • Sarakste par kārtējiem kara pasūtījumiem un LPSR rūpniecības uzņēmumu ražošanas jaudu kāpināšanu, LV_LVA_F 270_A1_L426
 • Sarakste ar Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Strādnieku - zemnieku miliciju par pasu rezīmu, LV_LVA_F 270_A1_L427
 • Sarakste par aizsardzības celtniecību, LV_LVA_F 270_A1_L428
 • Sarakste un materiāli par vietējo pretgaisa aizsardzību, LV_LVA_F 270_A1_L429
 • Sarakste un materiāli par vietējo pretgaisa aizsardzību, LV_LVA_F 270_A1_L430
 • Sarakste ar LPSR Valsts Kontroles komisiju par LPSR TKP lēmumu izpildi, LV_LVA_F 270_A1_L431
 • LPSR Ministru padomes sēžu protokoli(oriģināli) un stenogrammas Nr.10., LV_LVA_F 270_A3_L1947
 • LPSR Ministru padomes kārtējo lietu komisijas sēžu protokoli(oriģināli) un stenogrammas Nr.1-9., LV_LVA_F 270_A3_L1954
 • LPSR Ministru padomes kārtējo lietu komisijas sēžu protokoli(oriģināli) un stenogrammas Nr.10-20., LV_LVA_F 270_A3_L1955
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli un stenogrammas Nr.1-2., LV_LVA_F 270_A3_L2339
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.3., LV_LVA_F 270_A3_L2340
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.4-5., LV_LVA_F 270_A3_L2341
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.6-7., LV_LVA_F 270_A3_L2342
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.8-9., LV_LVA_F 270_A3_L2343
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.10-12., LV_LVA_F 270_A3_L2344
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.13-14., LV_LVA_F 270_A3_L2345
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.15-16., LV_LVA_F 270_A3_L2346
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.17., LV_LVA_F 270_A3_L2347
 • LPSR Ministru padomes biroja sēžu protokoli (oriģināli) un stenogrammas Nr.18-19., LV_LVA_F 270_A3_L2348
 • LPSR Ministru padomes kārtējo lietu komisijas sēžu protokoli Nr.1-12., LV_LVA_F 270_A3_L2349
 • Dokumenti par LPSR MP un VLI galvenās komitejas lēmumu un rīkojumu izpildi VLI sagatavošanā(lēmumi, paviljonu shēmas, saraksti, sarakstīšanās u.c.), LV_LVA_F 270_A2_L5430
 • Dokumenti par LPSR MP un VLI galvenās komitejas lēmumu un rīkojumu izpildi VLI sagatavošanā(lēmumi, paviljonu shēmas, saraksti, sarakstīšanās u.c.), LV_LVA_F 270_A2_L5428


 • Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv