. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu kopas >> Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana 1941. gada 14. jūnijā

Dokumenti:

(publicēti: Aizvestie. 1941.gada 14.jūnijs. Projekta vadītāja I.Šķiņķe, zinātniskais redaktors E.Pelkaus, Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2001., 804 lpp.)

 1. PSRS Valsts drošības tautas komisariāta instrukcija par deportācijas veikšanas kārtību  Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR
  (Okupāciju varu politika Latvijā. 1939-1941: Dokumentu krājums. – Rīga, 1999. – 146.–151. lpp.; Aizvestie... 37.-40.lpp.)

 2. PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas izziņa VDTK 3. pārvaldei par  ešelonu norīkošanu no Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR
  (KFVA,  9479. f., 1. apr., 87. l., 185. lp. Kopija.  Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 41. lpp.)

 3. PSRS iekšlietu tautas komisāra vietnieka Vasilija Černišova telegamma IeTK Krasnojarskas novada pārvaldei par 6850 trimdā nometināmo cilvēku nosūtīšanu no Latvijas PSR uz Krasnojarskas novadu
  (KFVA,  9479. f., 1. apr., 87. l., 72. lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 42. lpp.)

 4. PSRS IeTK pasākumu plāns, lai pārsūtītu, izvietotu un nodarbinātu no Lietuvas PSR,  Latvijas PSR,  Igaunijas PSR un Moldāvijas PSR deportējamos iedzīvotājus
  (KFVA, 9479. f., 1. apr., 87. l., 37.-41. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Okupācijas varu politika Latvijā. 1939-1991: Dokumentu krājums. - Rīga, 1999.- 143.-145. lpp.; Aizvestie... 43.-44. lpp.)

 5. PSRS  IeTK Labošanas darbu un koloniju galvenās pārvaldes tāme 85 000 cilvēku izsūtīšanai no Lietuvas PSR, Latvijas PSR, Igaunijas PSR un Moldāvijas  PSR
  (KFVA, 9479. f., 1. apr., 87.  l., 42., 43.lp.  Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 45.-46. lpp.)

 6. LPSR valsts drošības tautas komisāra valsts drošības kapteiņa Semjona Šustina apstiprinātais lēmums par Andreja Skroderēna apcietināšanu
  (LVA, 1987. f., 1.  apr., 13732. l.,  1. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 49. lpp.)

 7. LPSR  valsts drošības tautas komisāra valsts drošības kapteiņa Semjona Šustina apstiprinātais lēmums par Martas Bodnieces izsūtīšanu
  (LVA, 1897. f., 1. apr., 16297. l., 30. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 53. lpp.)

 8. LK (b)P Daugavpils pilsētas komitejas sekretāra Krišjāņa Treimaņa informācija LK(b)P Centrālajai Komitejai par 14. jūnija deportācijas norisi Daugavpilī
  (LVA PA, 101. f., 1. apr., 31. l., 19., 20. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 57. lpp.)

 9. LPSR IeTK Izmeklēšanas grupas priekšnieka valsts drošības kapteiņa Jāņa Vēvera apstiprinātais lēmums par apsūdzības uzrādīšanu Arturam Stegmanim
  (LVA, 1986. f., 2. apr., P-5398. l., 11. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valoda; Aizvestie... 62. lpp.)

 10. PSRS IeTK  Staļingradas apgabala pārvaldes sastādītais Antona Rancāna apsūdzības raksts
  (LVA, 1986. f., 2. apr., P-6048. l., 21., 22. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 63.-64. lpp.)

 11. PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Noriļskas labošanas darbu nometnes ( Noriļlaga ) Taimiras apgabala tiesas pastāvīgās sesijas spriedums bijušajiem Latvijas armijas virsniekiem
  (LVA, 1987. f., 1. apr., 13607. l., 6.–13. lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 65.-69. lpp.)

 12. Notiesātā Jāņa Kauliņa kasācijas sūdzība KPFSR Augstākajai tiesai
  (LVA, 1987.f., 1.apr., 7455.l., 47.-47. o.p. lp. Oriģināls. Rokraksts. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 70. lpp.)

 13. PSRS IeTK Molotovas apgabala pārvaldes 1. specdaļas akts par Gotfrīda Mīlberga nošaušanu
  (LVA, 1986. f., 2. apr., P-5405.l., 8.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 72. lpp.)

 14. PSRS IeM Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes Vjatkas labošanas darbu nometnes Ieslodzīto atlases komisijas slēdziens par  ieslodzītā Jēkaba Graudiņa-Kaures pārsūtīšanu uz sevišķo nometni
  (LVA, 1986.f., 2.apr., P-5491.l., 30.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 74. lpp.)

 15. KPFSR IeM Čkalovas apgabala pārvaldes 4. specnodaļas  ziņojums KPFSR IeM Čkalovas apgabala Krasnijholmas rajona milicijas daļai par izsūtījumā nometinātā Alfrēda Blumberga  pārcelšanu specnometinātā statusā
  (LVA, 1987.f., 1.apr., 16479.l., 81. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 76. lpp.)

 16. PSRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes priekšnieka Viktora Nasedkina ziņojums IeTK 1.specdaļas priekšniekam A. Gercovskim par izsūtīto skaitu, viņu reģistrēšanu un uzskaiti
  (KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 143.lp. Paliku dokuments. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 77. lpp.)

 17. PSRS IeTK Krasnojarskas novada pārvaldes priekšnieka valsts drošības majora Ivana Semjonova dienesta ziņojums PSRS iekšlietu tautas komisāra vietniekam valsts drošības 3. ranga komisāram Vasilijam Černišovam par izsūtījumā nometināto izvietošanu un nodarbināšanu
  (KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 225. - 230.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 78.-79. lpp.)

 18. PSRS IeTK Labošanas darbu un koloniju galvenās pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas priekšnieka M.Konradova dienesta ziņojums PSRS iekšlietu tautas komisāra vietniekam Vasilijam Černišovam par izsūtījumā nometināto izvietošanu un nodarbināšanu
  (KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 15. - 20.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 80.-82. lpp.)

 19. SRS IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenās pārvaldes priekšnieka Viktora Nasedkina ziņojums PSRS IeTK par izsūtījumā nometināto uzraudzības nodošanu PSRS IeTK Speciālo pārvietojumu daļai
  (KFVA, 9479.f., 1.apr., 87.l., 243. - 244.lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 83. lpp.)

 20. LPSR valsts drošības tautas komisāra vietnieka JāņaVēvera vēstule PSRS VDTK “A” daļas priekšniekam  A. Gercovskim par 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto atgriešanās kārtību Latvijas PSR
  (LVA, 1987. f., 1. apr., 19684.l., 25. lp. Paliku dokuments. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 85. lpp.)

 21. PSRS VDTK “A” daļas priekšnieka A. Gercovska atbildes vēstule par 1941. gada 14. jūnijā izsūtīto  personu Latvijā atgriešanās  kārtību
  (LVA, 1987. l., 1. apr., 19684. l., 23. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 86. lpp.)

 22. Izraksts no Tolstijnosas zivju rūpnīcas strādnieces ziņojuma PSRS IeTK Krasnojarskas novada pārvaldes Darba nometinājuma un specnometinājuma daļas Ustjjeņisejas rajona nodaļas priekšniekam par izsūtīto latviešu pretpadomju noskaņojumu
  (LVA, 1897. f., 1. apr., 12954. l., 58. lp. Apstiprināts izraksts. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 87. lpp.)

 23. Krasnojarskas novada Taimiras (Dolganu-Ņencu) nacionālā apvidus  tiesas spriedums izsūtījumā  nometinātajām latvietēm par žurnāla“Mana Māja”un “Laikmets” lasīšanu
  (LVA, 1987. f., 1. apr., 13221. l., 81., 82. lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 88.-90. lpp.)

 24. Maijas Frīdenbergas vēstule Annai Miķelsonei ar lūgumu palīdzēt atgriezties Latvijā
  (LVA, 1987.f., 1.apr., 14924. l., 31.lp. Rokraksts. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 91. lpp.)

 25. LPSR Izglītības ministrijas organizētās Latvijas PSR bērnu reevakuācijas brigādes vadītājas Annas Luss atskaite par  1941. gada 14. jūnijā izsūtīto  bērnu – bāreņu un pusbāreņu nosūtīšanu no Krasnojarskas novada un Tomskas apgabala  uz Latvijas PSR
  (LVA, 700. f., 6. apr., 12. l., 14.-17.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 92.-94. lpp.)

 26. LPSR Valsts drošības ministrijas slēdziens par atteikumu Žanim Ābelem un viņa ģimenei atgriezties Latvijas PSR
  (LVA, 1987. f., 1. apr., 16474. l., 6. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 95. lpp.)

 27. Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas Operatīvās meklēšanas daļas lēmums par Tračumu ģimenes nosūtīšanu uz iepriekšējo obligātā nometinājuma vietu
  (LVA, 1987. f., 1.apr., 598 R l., 76. lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 97.-98. lpp.)

 28. PSRS IeM Krasnojarskas novada pārvaldes 1. specdaļas lēmums par izsūtījumā nometināto mirušo Jāņa Dreimaņa ģimenes locekļu personas lietu nodošanu  arhīvā
  (LVA, 1987. f., 1. apr., 15177. l., 180. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 100. lpp.)

 29. PSRS Ministru Padomes lēmums “Par pasu izdošanu specnometinātajiem”
  (LLVA, 270.f., 1.s apr., 1007. l., 44.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 102. lpp.)

 30. PSRS Ministru Padomes lēmums “Par dažu specnometināto kategoriju noņemšanu no uzskaites”
  (LVA, 270.f., 1.sapr., 1007.l., 128., 129.lp. Apstiprināta kopija. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 103. lpp.)

 31. LPSR IeM un Prokuratūras slēdziens par Voldemāra Jansona ģimenes noņemšanu no specnometinājuma uzskaites
  (LVA, 1897. f., 1. apr., 16339. l., 33. lp. Oriģināls. Tulkojums no krievu valodas; Aizvestie... 104. lpp.)

 32. LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts “Par aizliegumu atgriezties Latvijas PSR bijušajiem Latvijas buržuāzisko valdību vadītajiem, buržuāzisko politisko partiju un pretpadomju organizāciju vadītājiem, latviešu nacionālistiskās pagrīdes aktīviem dalībniekiem, kuri bijuši notiesāti un sodu izcietuši”
  (LVA, 290. f., 1. apr., 4494.l., 1.lp.  Oriģināls; Aizvestie... 106. lpp.)

 33. LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts “Par četrdesmitajos un piecdesmitajos gados no Latvijas PSR teritorijas izsūtīto pilsoņu reabilitāciju”
  (LVA, 290. f., 10. apr., 2830. l., 118., 119.lp. Oriģināls; Aizvestie... 107. lpp.)

 34. LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par staļinisko represiju upuru Piemiņas dienas noteikšanu
  (LVA, 290. f., 10. apr., 2830. l., 744. lp. Oriģināls; Aizvestie... 109. lpp.)Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv