27. Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 9. aprīļa lēmuma Nr. 8 par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē

 

PILNĪGI SLEPENI

Kopija

 

Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

1941. gada 9. aprīļa

LĒMUMA Nr. 8

par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē

 

Jautājumā par Rīgas garnizona izvietošanu.

 

1.    Nodot PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē tās ēkas un celtnes, kuras Rīgas garnizonā pašreiz aizņem Sarkanās armijas karaspēka daļas, un kuras agrāk piederēja bijušās Latvijas militārajam resoram saskaņā ar pievienoto sarakstu

(Pielikums Nr. 1).*

2.    Saskaņā ar PSRS Centrālās Izpildu Komitejas 1926. gada 25. aprīļa lēmuma “Nolikums par vietējām finansēm” 21. panta sadaļu “Ēku piešķiršana”, nodot Baltijas sevišķajam kara apgabalam pagaidu lietošanā karaspēka, daļu štābu, iestāžu, veterināro un sanitāro ārstniecības iestāžu izvietošanai komandanta pārvaldes ēkas, būves un dienestus, kurus pašreiz aizņem Baltijas sevišķā kara apgabala Rīgas garnizona karaspēka daļas saskaņā ar pievienoto sarakstu (Pielikums Nr. 2.).

Uzdot Komunālās saimniecības tautas komisariātam kopīgi ar Baltijas sevišķā kara apgabala pavēlniecību mēneša laikā izstrādāt jautājumu par iespējām un lietderību nodot Aizsardzības tautas komisariāta bilancē daļu no tām ēkām, kuras minētas pielikumā Nr. 2. Noteikt, ka jebkādas pārbūves un plāna maiņas tajās ēkās, kuras nodotas Aizsardzības tautas komisariāta pagaidu lietošanā, var tikt izdarītas tikai pēc saskaņošanas ar vietējiem komunālajiem orgāniem.

3.    Apstiprināt vasarnīcu nodošanu Baltijas sevišķā kara apgabala pagaidu lietošanā saskaņā ar pievienoto sarakstu (Pielikums Nr. 3).

4.    Uzdot LPSR komunālās saimniecības tautas komisāram dekādes laikā noformēt ēku nodošanu Baltijas sevišķajam kara apgabalam.

5.    Sakarā ar Rīgas garnizona karaspēka daļu komandējošā sastāva izvietošanas smago situāciju, uzdot Rīgas pilsētas izpildu komitejai 1941. gada aprīlī - jūnijā piešķirt dzīvokļus Rīgas garnizona 500 ģimenēm. Noteikt, ka tos atbrīvotos dzīvokļus, kurus agrāk aizņēma komandējošais sastāvs, var aizņemt tikai Sarkanās armijas komandējošais sastāvs. Sakarā ar to, uzdot komunālās saimniecības tautas komisāram dot šajā jautājumā nepieciešamos norādījumus komunālajiem orgāniem.

 

Latvijas PSR TKP priekšsēdētājs (V. Lācis)

LPRS TKP sašaurinātās sēdes sekretārs

3.    ranga intendants (Aļeksejevs)

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 223. l., 2. lp. Kopija. Tulkojums.

 

* Netiek publicēts.